centos7/8 Linux系统自动同步时间

echo "|-正在尝试从国家科学院同步时间..";
ntpdate -u ntp.ntsc.ac.cn
if [ $? = 1 ];then
	echo "|-正在尝试从阿里云同步时间..";
	ntpdate -u ntp.aliyun.com
fi
if [ $? = 1 ];then
	echo "|-正在尝试从腾讯云同步时间..";
	ntpdate -u ntp.tencent.com
fi
if [ $? = 1 ];then
	echo "|-正在尝试从宝塔同步时间..";
	getBtTime=$(curl -sS --connect-timeout 3 -m 60 http://www.bt.cn/api/index/get_time)
	if [ "${getBtTime}" ];then	
		date -s "$(date -d @$getBtTime +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")"
	fi
fi
echo "|-正在尝试将当前系统时间写入硬件..";
hwclock -w
date
echo "|-时间同步完成!";

 

当前文章【centos7/8 Linux系统自动同步时间】由【卡酷云科】编写。

文章URL为https://blog.7ka.co/serversafe/centos7-8-linuxxitongzidongtongbushijian.html

未经允许,请勿转载
THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>
文章目录
关闭
目 录